Záverečné práce inštruktorov

Inštruktori SVTS v rámci kvalifikačnej prípravy preukazujú svoje vedomosti a zručnosti rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj vypracovanie záverečnej práce na stanovenú tému. Väčšinou sa jedná o práce rešeršného typu, v ktorých frekventanti deklarujú schopnosť pracovať s literatúrou, zrozumiteľne formulovať svoje myšlienky a vysvetliť problematiku tretej osobe. Samozrejme nás mimoriadne teší, že niektorí inštruktori sa vo svojich prácach neobmedzujú len na rešerš, ale publikovaním originálnych výsledkov sa snažia aj o vlastný prínos k niektorým otvoreným témam.

Všetky záverečné práce prešli najprv jednostupňovou oponentúrou a následne obhajobou pred Metodickou komisiou SVTS. Tie z nich, ktoré dosahujú nadpriemernú úroveň a majú potenciál byť prínosom pre verejnosť boli bez ďalších korektúr vybraté a zverejnené v tejto sekcii. Treba zdôrazniť, že záverečné práce reprezentujú názor autora a nesmú byť považované za odporúčania, alebo odborné stanoviská Metodickej komisie SVTS.

Za gramatickú úroveň textu zodpovedá autor.

 

BANÍK, J.: Lavínové nebezpečenstvo v horách (2016)

HANC, M.: Lavínové vyhľadávače (2018)

HREHA, P.: Ako si vybrať nepremokavé oblečenie pre vysokohorskú turistiku (2016)

HREHA, P.: Ako si vybrať spací vak (2018)

LUKÁČ, D.: Testy stability snehovej pokrývky (2016)

MELICHER, P.: Záchrana v lavíne (2018)

MIKULA, L.: Úrazy na horách – prevencia a prvá pomoc (2018)

MIKULOVÁ, S.: Vplyv chladu na vysokohorského turistu (2018)

ŠTOFAŇÁK, M.: Zníženie pevnosti horolezeckého materiálu vplyvom pádu na tvrdý povrch (2016)

ŠTOFAŇÁKOVÁ, A.: Lom karabín spôsobený abnormálnym zaťažením vo vzťahu k nominálnej nosnosti (2016)

ŠTOFAŇÁKOVÁ, A.: Zaistené cesty (via ferraty) na Slovensku (2018)

 

 

 

Diela podliehajú licencii Creative Commons, ktorá ich umožňuje rozmnožovať, šíriť a prezentovať len v pôvodnej podobe, za nekomerčným účelom a za podmienky korektného citovania autora a zdrojovej adresy https://www.svts.sk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.