Metodika

Jedným zo základných cieľov SVTS je vzdelávanie a príprava svojich členov na bezpečný pohyb a pobyt vo vysokohorskom prostredí. Toto dôležité poslanie napĺňame vo Vzdelávacom zariadení SVTS.

Vzdelávacie zariadenie SVTS (ďalej VZ) zabezpečuje už od roku 1999 komplexný metodický servis pre členov SVTS, ale aj pre členov iných organizácií a pre širokú verejnosť. VZ je na tieto účely akreditované Ministerstvom školstva SR. Na jeho čele stojí vedúci VZ volený Snemom. Vo svojich radoch sústreďujeme odborníkov na metodiku vysokohorskej turistiky, horolezectva, horských záchranárov, špecialistov z oblasti medicíny, meteorológie a psychológie, ktorí majú zodpovedajúcu kvalifikáciu umocnenú dlhoročnou praxou a ktorí majú odborné predpoklady odovzdávať poznatky s čo najširším záberom a vysokou kvalitou.

Príprava na pobyt a pohyb vo vysokohorskom prostredí prebieha na troch úrovniach.

 1. Základná príprava – kurz Základy vysokohorskej turistiky (Z-VhT) poskytuje účastníkom základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre bezpečné a metodicky správne vykonávanie VhT. Má letnú a zimnú časť, každá v trvaní 2 dni. Okrem toho absolvovanie kurzu Z-VhT vytvára predpoklady pre účasť na náročných domácich a zahraničných podujatiach organizovaných SVTS. Základná príprava je určená pre vysokohorských turistov a horolezcov všetkých vekových a výkonnostných skupín, ktorí chcú vykonávať VhT bezpečne a kvalifikovane. V súčasnosti absolvovalo základnú prípravu vo VZ už vyše 2000 účastníkov.
 2. Kvalifikačná príprava – VZ SVTS je akreditované Ministerstvom školstva SR na udeľovanie odbornej spôsobilosti inštruktor vysokohorskej turistiky I. kvalifikačného stupňa (I1) a inštruktor vysokohorskej turistiky II. kvalifikačného stupňa (I2).
  Potvrdenie o Akreditacii

  Potvrdenie o akreditácii

  Absolventi kvalifikačnej prípravy sú špecializovaní odborníci SVTS, ktorí majú zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré im umožňujú viesť základnú prípravu na rôznych úrovniach (v závislosti od kvalifikačného stupňa). Inštruktori I1 a I2 sa tiež podieľajú na vedení VhT túr doma aj v zahraničí. Kvalifikačná príprava je vhodná pre skúsených a zdatných jedincov, ktorí majú ambície odovzdávať svoje poznatky ďalej a byť vzdelanou a skúsenou oporou pre svojich priateľov pri náročnejších túrach.
  Ak činnosť inštruktora I1 alebo I2 nenesie znaky dobrovoľníctva, ale vykonáva sa ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom 455/1991 Z.z., potom sa jedná o viazanú živnosť. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti I1 a I2, získané vo Vzdelávacom zariadení SVTS, vytvára odborné predpoklady pre prevádzkovanie tejto živnosti v príslušnej výkonnostnej kategórii.

  VZ pravidelne aktualizuje zoznam aktívnych inštruktorov s platnou odbornou spôsobilosťou, zverejňuje ho na svojich webových stránkach a poskytuje ho Ministerstvu školstva SR, orgánom ochrany prírody a Horskej záchrannej službe.

 3. Program obnovy kvalifikácie – je systém odborných seminárov a periodických skúšok, ktorých významom je pravidelná aktualizácia poznatkov, oživenie zručností a preverenie schopností inštruktora I1 resp. I2. Slúži aj ako mechanizmus, ktorým si inštruktori I1 a I2 predlžujú platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

  Všetky tri úrovne vzdelávania sa riadia Smernicou o odbornej príprave členov a metodických odborníkov SVTS, ktorú pripravila Metodická komisia SVTS.

Členovia Metodickej komisie

 • Tomáš Sanitra – vedúci Metodickej komisie
 • Ján Šimon
 • Róbert Bačkor
 • Peter Kalenský
 • Peter Kostelanský
 • Lukáš Mikula
 • Jozef Opatovský
 • Ľuboš Weber

One comment

 • Dobrý deň, chcem sa opýtať, aké sú podmienky získania osvedčenia inštruktora Svts, čo všetko treba splniť pre prijatie do kurzu?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *