Inštruktori

Vzdelávacie zariadenie SVTS (VZ) vychováva metodických odborníkov, ktorí predovšetkým pripravujú členov SVTS na bezpečné a metodicky správne vykonávanie vysokohorskej turistiky v kurzoch Z-VhT. VZ je akreditované Ministerstvom školstva SR na udeľovanie odbornej spôsobilosti inštruktor vysokohorskej turistiky I. kvalifikačného stupňa a inštruktor vysokohorskej turistiky II. kvalifikačného stupňa (ďalej I1 a I2).

Inštruktor I1 a I2 je podľa súčasnej právnej úpravy špecializovaný odborník pre oblasť vysokohorskej turistiky, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na rôznych výkonnostných úrovniach (v závislosti od kvalifikačného stupňa).

Priebeh kvalifikačnej prípravy inštruktorov I1 a I2
Kvalifikačná príprava inštruktorov predstavuje vyššie vzdelanie v oblasti VhT, kde už je dôraz kladený tak na vynikajúce zvládnutie praktickej časti, ako aj prehĺbenie a rozšírenie vedomostí. Absolvent musí disponovať bohatou teoretickou aj praktickou výbavou, aby bol schopný predvídať krízové situácie a reagovať na kladené otázky. Popri tom musia frekventanti preukázať aj svoju kondičnú a lezeckú pripravenosť a schopnosť zrozumiteľne prezentovať teoretické aj praktické bloky základnej prípravy. Obsahový a časový rámec kurzu inštruktorov I1, resp. I2, rovnako ako jeho štruktúra je z časti daný zákonom a z časti ho definuje VZ. Kurz je štruktúrovaný na všeobecnú a špeciálnu časť.
Všeobecná časť má charakter prednášok, ktorých cieľom je oboznámiť frekventantov so základmi somatológie, vybranými partiami športovej medicíny a prvej pomoci, psychológie, didaktiky, niektorými právnymi aspektmi VhT a pod.
Špeciálna časť pozostáva z teoretických a praktických blokov, v ktorých sa frekventanti detailne oboznamujú s materiálom, výzbrojou a výstrojom, lanovými technikami (postupovými, istiacimi), postupmi improvizovanej aj profesionálnej záchrany, lavínovou a ľadovcovou problematikou, atď. Nakoľko pôsobenie v letných a zimných horách so sebou prináša špecifické problémy a riziká, je kvalifikačná príprava rozdelená na letnú a zimnú časť. Spravidla jednotlivé fázy Kvalifikačnej prípravy na seba nadväzujú v nasledovnom poradí: všeobecná časť → špeciálna časť (leto → zima).
Kvalifikačná príprava I1 a I2 je ukončená absolvovaním predpísaných teoretických a praktických skúšok a obhájením záverečnej práce.
Detailné informácie týkajúce sa priebehu Kvalifikačnej prípravy sú uvedené v Smernici o odbornej príprave členov a metodických odborníkov SVTS

Zoznam aktívnych inštruktorov SVTS

InstruktoriSVTS1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *