26. snem SVTS a plnenie jeho uznesenia

Pokúsim sa v krátkosti zrekapitulovať kroky, ktoré ústredie podniklo od snemu SVTS do dnešného dňa. Uvedomujem si, že informácia zo snemu mohla byť skôr, ale ten vyvolal iba otázky. Odpovede na ne si vyžadovali čas. Podniknutie krokov, aby sme aspoň čiastočne vedeli odpovedať na to, k čomu nás snem zaviazal. Samozrejme, že okrem hlavnej témy, ako ďalej, sme riešili ďalšie bežné a nemenej dôležité veci okolo fungovania spolku, viď zápis a uznesenie zo snemu. V nasledujúcich riadkoch sa budem venovať hlavnej téme, ktorá na sneme najviac rezonovala.

Foto: schádzame sa na snem

Napriek situácii, ktorá nastala od polovice decembra minulého roka – vstup nového Návštevného Poriadku (NP) TANAP do platnosti, nemalo to vplyv na účasť na sneme SVTS. Takže opäť v komornej atmosfére, aj za účasti hostí, zástupcov našich partnerských organizácií: Klubu slovenských turistov – člen komisie VhT Jano Kľučka a Horolezeckého spolku JAMES – člen Výkonného výboru Jozef Sklenár, sme sa pustili do riešenia aktuálnej situácie.

Foto: za KST Ján Kľučka

Po viac ako polstoročí akceptácie, podľa nového znenia NP vysokohorská turistika (VhT) na území TANAP-u prestala existovať nie iba fakticky (pohyb mimo značených chodníkov), ale aj ako pojem.

Vysokohorskú turistiku v návštevnom poriadku nahradilo tzv. ľahké horolezectvo. V rámci tejto zmeny NP povoľuje voľný pohyb v TANAP-e, vysokohorskom teréne do obťažnosti 2+  iba kvalifikovaným ľahkým horolezcom a  inštruktorom ľahkého horolezectva. Naše  oprávnenia VhT lektorov, inštruktorov, ako aj členov na území TANAP zanikajú. Na opätovné získanie oprávnení všetkých menovaných na území TANAP má momentálne monopol JAMES (ľahké horolezectvo). Metodická komisia, lektori a inštruktori sa už do spomínaného procesu zapájajú od minulého roka. Cieľom je, aby sme mali kvalifikovaných inštruktorov ľahkého horolezectva a mohli pokračovať v metodickej činnosti – výcviku podľa nových podmienok čo najskôr.

O aktuálnej situácii v metodike a o tom, čo z toho vyplýva pre našich členov, budeme na našej stránke informovať do 1. júna v samostatnom článku. Iba upozorním, že spomínaná strata platných oprávnení VhT platí iba na území TANAP-u v dôsledku pre nás likvidačného nového NP, v ostatných pohoriach Slovenska a sveta ostáva v platnosti.

Na sneme sa preberalo viacero možností reakcie na danú situáciu. Od pokračovania v samostatnej existencii SVTS, cez jeho splynutie s JAMES-om, až po zánik spolku. Ústrediu bolo uložené pracovať na variantoch, aby spolok ďalej fungoval. Buď v rámci JAMES-u, pokiaľ sa budeme vedieť dohodnúť na obojstranne akceptovateľných podmienkach spolupráce. A ak nie, tak samostatne.

Foto: Ústredie a diskutuje Jozef Zábojník

Smerom k JAMES-u sa budeme uchádzať na základe  našich skúseností v danej oblasti o miesta v novo vznikajúcej komisii ľahkého horolezectva JAMES. Hosť snemu za VV JAMES Jozef Sklenár uvítal obe naše aktivity smerom k JAMES-u s tým, že ich vítajú a sú pripravení na spoluprácu.

Foto: Za Horolezecký spolok JAMES Jozef Sklenár

Obe témy sú  v procese a čakajú nás ďalšie jednania SVTS – JAMES. 

Ďalšia úloha, ktorá nám bola snemom uložená (a na rozdiel od predošlých je aj predbežne uzavretá), je pripomienkovanie nového NP. V termíne vyhlásenom na pripomienkové konanie sme tú našu v zmysle diskusie a dohovoru na sneme SVTS na TANAP poslali: Návrat pojmu VhT, ako aj obhájenie našich činností mimo značených chodníkov ako výcvik a prípravu našich členov a verejnosti na pôsobenie vo vysokohorskom prostredí.

Odpoveď sme nedostali, preto prezident SVTS Jozef Baník vyzval riaditeľa TANAP-u na stretnutie, aby sme o naše požiadavky zabojovali osobnou argumentáciou. Toto stretnutie sa uskutočnilo bez riaditeľa v zostave zástupcov: SVTS, JAMES, HZS, TANAP a UIAGM. Odpoveď na naše požiadavky, pripomienky bola, že vo svojej činnosti môžeme pokračovať v kategórii ľahké horolezectvo úzkou spoluprácou s JAMES-om. Z postoja TANAP-u,  HZS a UIAGM je zrejmé, že karty sú dávno rozdané a my sme žiadnu nedostali. Argumentácii o výcviku a zdokonaľovaní našich inštruktorov a členov v pohybe vo vysokohorskom teréne nechcú rozumieť – sme pre nich čierni vodcovia. Samozrejme, po rekvalifikovaní na ľahkých horolezcov to bude v poriadku…

Ako som už spomínal, je to v procese a dúfam, že sa nám podarí dohodnúť a vyrokovať čo najlepšie podmienky pre ďalšiu činnosť. Doplňujúce a konkrétnejšie informácie ako ďalej čoskoro tu na stránke.

Za Ústredie SVTS Juraj Dlábik, výkonný tajomník

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *